چارت سازمانی

مدیر عامل

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

مدير دفتر هيئت مديره و مدبرعامل

مدیر دفتر حقوقی

مدیر دفتر روابط عمومی

معاونت برنامه ریزی

سرپرست معاونت برنامه ریزی

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئيس گروه بودجه

رئيس گروه آمار و اطلاعات

رئيس گروه برنامه ريزي

معاونت مهندسی

معاونت مهندسی

مدیر دفتر مهندسی و نظارت

رئيس گروه طراحي

رئيس گروه نظارت امور مهندسي

رئيس گروه ساختمان

معاونت بهره برداری

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

مدير دفتر نظارت بر بهره برداري

مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق

سرپرست دفتر ايمني و كنترل ضايعات

رئيس گروه نظارت بر بهره برداري

معاونت مالی و پشتیبانی

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

مدير امور نظارت بر خدمات عمومي

مدير دفتر تداركات و انبارها

رئيس اداره قرارداد ها و مناقصه

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني

مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

مدیر امور كاركنان و رفاه

سرپرست دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

معاونت مشترکین

سرپرست معاونت خدمات مشترکین

مدير دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات مشتركين

سرپرست دفتر مديريت مصرف

سرپرست دفتر نظارت بر خدمات مشتركين

نواحی استان هرمزگان


مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس

مدیر برق ناحیه یک بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه یک بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه یک بندرعباس

مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس

مدیر برق ناحیه دو بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه دو بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه دو بندرعباس

مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس

مدیر برق ناحیه سه بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه سه بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه سه بندرعباس

مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس

مدیر برق ناحیه چهار بندرعباس

رئیس اداره بهره برداری ناحیه چهار بندرعباس

رئیس اداره مشترکین ناحیه چهار بندرعباس

مدیریت برق میناب

مديريت برق شهرستان ميناب

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق ميناب

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق میناب

مدیریت برق رودان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق رودان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق رودان

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق رودان

مدیریت برق قشم

مدیر برق شهرستان قشم

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق قشم

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق قشم

مدیریت برق بندرلنگه

مدیر برق شهرستان بندرلنگه

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بندرلنگه

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق بندرلنگه

مدیریت برق هرمز

رئيس اداره برق هرمز

مسئول مشترکین اداره برق هرمز

مدیر برق پارسیان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق پارسیان

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق پارسیان

سرپرست اداره بهره برداري پارسيان

مدیریت برق بشاگرد

رئيس اداره برق بشاگرد

مدیریت برق خمیر

مديريت برق شهرستان بندرخمیر

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بندرخمیر

مدیریت برق سیریک

مدیریت برق شهرستان سیریک

مدیریت برق جاسک

مدیریت برق شهرستان جاسک

رئيس اداره بهره برداري مدیریت برق شهرستان جاسک

مدیریت برق چارک

مدیریت برق جناح

مدیریت برق بستک

مدیر برق شهرستان بستک

رئیس اداره مشترکین مدیریت برق بستک

رئیس اداره بهره برداري برق بستك

مدیریت برق رضوان

رئیس اداره برق رضوان

مدیریت برق روئیدر

مدیر برق شهرستان روئیدر

مدیریت برق هشتبندی